Szukaj
Close this search box.
Szukaj
MPK logo

Regulamin korzystania

ZARZĄDZENIE NR 118/20
PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA
z dnia 27 marca 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania z usług przewozowych komunikacji publicznej świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli
Na podstawie art.13 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712 i 2020) w związku z art. 4 ustawy z dnia z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 8) oraz art. 47 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475, 2493 i 2020) zarządza się, co następuje:
§ 1. Zatwierdzam „Regulamin korzystania z usług przewozowych komunikacji publicznej świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli” w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.
§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola, a także poprzez zamieszczenie jego treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola.

Prezydent Miasta
Konrad Pokora


Załącznik do zarządzenia Nr 118/20
Prezydenta Miasta Zduńska Wola
z dnia 27 marca 2020 r.

 

REGULAMIN

korzystania z usług przewozowych komunikacji publicznej świadczonych przez
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli

Rozdział 1
Podstawa prawna
§ 1. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów zawartych w ustawie Prawo przewozowe z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 8) oraz w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2475, 2493 i 2020).

Rozdział 2
Zakres świadczenia usług
§ 2. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli (zwane dalej „Przewoźnikiem”) przewozi osoby i rzeczy wg zasad określonych w niniejszym regulaminie. Przewóz osób odbywa się przystosowanymi do tego pojazdami w regularnej komunikacji, wg rozkładów jazdy podanych do wiadomości publicznej.

Rozdział 3
Przepisy ogólne
§ 3. 1. Pasażer na czas przejazdu zobowiązany jest do posiadania ważnego biletu bądź innego dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego bądź bezpłatnego – zapis dotyczy również przewożonego bagażu lub zwierząt.

2. Wsiadanie do pojazdów i wysiadanie z nich dozwolone jest wyłącznie na odpowiednio oznaczonych przystankach. W sytuacjach awaryjnych możliwe jest wysiadanie poza przystankami.

3. Wsiadanie do pojazdu na przystankach krańcowych dozwolone jest dopiero po zakończeniu manewru związanego ze zmianą kierunku jazdy. W tym czasie pasażerowie nie mogą przebywać w pojeździe.

4. Informacja o wysiadaniu z pojazdu (tzw. przystanek „na żądanie”) powinna nastąpić z wyprzedzeniem, aby umożliwić bezpieczne zatrzymanie pojazdu.

5. Pasażer na czas przejazdu zobowiązany jest stosować się do napisów i piktogramów o charakterze porządkowo informacyjnym.

6. Pasażer zajmujący miejsce stojące zobowiązany jest do trzymania się wyznaczonych do tego uchwytów lub poręczy oraz stać w miarę możliwości przodem do kierunku jazdy.

7. Pasażer zajmujący specjalnie oznakowane miejsce wyznaczone dla osoby starszej/niepełnosprawnej (w tym również miejsce na wózek inwalidzki) bądź osoby z dzieckiem na ręku lub w wózku, zobowiązany jest zwolnić miejsce w sytuacji zgłoszenia się osoby, dla której miejsce jest przeznaczone.

8. Pasażer ponosi odpowiedzialność, również materialną, za wszelkie szkody i zanieczyszczenia pojazdu spowodowane przez pasażera lub przewożony przez niego bagaż lub zwierzę, chociażby powstały bez jego winy, zobowiązany jest również do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych dla zapobiegnięcia możliwości powstania szkód spowodowanych przez przewożony bagaż lub zwierzęta.

9. Za rzeczy (bagaż) i zwierzęta, które pasażer przewozi pod własnym nadzorem, przewoźnik odpowiada tylko w przypadku, gdy szkoda powstała z jego winy.

10. Przewoźnik nie odpowiada za szkody wynikające z przerwy w ruchu lub zmiany trasy przejazdu z przyczyn natury obiektywnej. Przez przyczyny natury obiektywnej należy rozumieć: sytuacje lub zdarzenia, które nie są do przewidzenia bezpośrednio przed lub w chwili realizacji kursu, skutkujące zmianą trasy, rozkładu linii lub uniemożliwieniem kontynuowania jazdy, w których przepisy prawa nakazują postępowanie zgodnie z procedurami odbiegającymi od normalnego realizowania rozkładu jazdy.

11. Wszelkie znalezione rzeczy w pojeździe należy przekazać kierującemu pojazdem.

Rozdział 4
Przepisy porządkowe
§ 4. 1. Zabrania się:

1) prowadzenia rozmów z kierującym pojazdem w czasie jazdy;

2) opierania się o drzwi w czasie jazdy;

3) nieuzasadnionego dawania sygnału zatrzymania lub nieuzasadnionego awaryjnego otwierania drzwi;

4) zanieczyszczania i zaśmiecania pojazdu oraz niszczenia znajdujących się w nim urządzeń;

5) spożywania artykułów żywnościowych mogących zabrudzić ubranie współpasażerów lub zanieczyścić pojazd (np. lody, frytki, hamburgery, itp.);

6) umieszczania na miejscach siedzących zwierząt lub przedmiotów mogących je uszkodzić lub zanieczyścić;

7) palenia wszelkiego rodzaju tytoniu, używania e-papierosów, spożywania wszelkich napojów alkoholowych oraz zażywania substancji odurzających;

8) grania na instrumentach muzycznych, korzystania z głośników przenośnych np. radioodbiorników lub zakłócania w inny sposób spokoju w pojeździe;

9) wchodzenia do pojazdu w łyżworolkach lub wrotkach itp.;

10) wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub na postoju;

11) odstępowania skasowanego biletu innej osobie;

12) wszelkich innych zachowań niezgodnych z zasadami współżycia społecznego.

2. Zakazuje się przewożenia w pojeździe:

1) materiałów łatwopalnych, wybuchowych, żrących lub cuchnących;

2) nabitej broni z wyjątkiem osób, które pełniąc służbę publiczną lub wojskową zobowiązane są do posiadania przy sobie broni nabitej odpowiednio zabezpieczonej;

3) zwierząt mogących stwarzać nawet potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi;

4) innych przedmiotów, które mogą w jakikolwiek sposób utrudnić innym osobom korzystanie z pojazdu, w tym powodując zabrudzenie odzieży, uszkodzenie ciała pasażerów bądź uszkodzenie pojazdu (np. ostre narzędzia, otwarte naczynia z farbą lub smarem, rowery, przedmioty wielkogabarytowe);

5) bagażu o łącznych wymiarach: suma dł. + szer. + wys. ≥ 260 cm, który traktowany jest jako bagaż wielkogabarytowy bez możliwości przewozu.

3. Do pojazdu przewoźnika mogą zostać niewpuszczone albo z niego usunięte przez prowadzącego pojazd lub kontrolera osoby:

1) nieprzestrzegające zapisów ust. 1 i 2;

2) nietrzeźwe;

3) mogące zanieczyścić ubrania innych pasażerów bądź zanieczyścić pojazd;

4) mogących stwarzać zagrożenie epidemiologiczne (np. związane z widocznymi objawami choroby zakaźnej);

5) wzbudzające odrazę brudem lub niechlujstwem;

6) zachowujące się agresywnie wobec pasażerów lub obsługi pojazdu;

7) z innych powodów zagrażające bezpieczeństwu pasażerów lub obsługi pojazdu.

Rozdział 5
Bilety i Cennik
§ 5. 1. Ceny za usługi przewozowe komunikacji miejskiej oraz wykaz osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych określają stosowne uchwały Rady Miasta Zduńska Wola, podane do publicznej wiadomości, m.in. udostępnione w pojazdach i na stronie internetowej Przewoźnika

2. Bilety za przejazdy jednorazowe lub okresowe można nabyć w siedzibie Przewoźnika, wyznaczonych punktach sprzedaży, drogą elektroniczną lub na nośnikach elektronicznych.

3. Przewoźnik zastrzega sobie prawo wprowadzenia lub wycofania sprzedaży biletów jednorazowych i/lub okresowych u obsługi pojazdu.

4. Po wejściu do pojazdu należy niezwłocznie skasować bilet w kasowniku.

5. Bilety zakupione u obsługi pojazdu należy skasować w kasowniku bezpośrednio po dokonaniu zakupu.

6. Bilety zakupione w autobusie jako wydruk z kasy fiskalnej nie wymagają kasowania.

7. Skasowane bilety lub wydruk z kasy fiskalnej należy zachować do kontroli.

8. Bilet zniszczony, uszkodzony lub niewłaściwie skasowany uważany jest za nieważny.

9. Ważność biletu liczy się od momentu skasowania i obowiązuje do ostatniego przystanku danego kursu w danej strefie lub na czas obowiązywania biletu czasowego.

10. Ważność biletu zakupionego w autobusie jako wydruk z kasy fiskalnej liczy się od momentu zakupu i obowiązuje do ostatniego przystanku danego kursu w danej strefie lub na czas obowiązywania biletu czasowego.

11. Ważność biletu jednorazowego lub okresowego zakupionego drogą elektroniczną lub na nośnikach elektronicznych określają inne regulaminy lub porozumienia.

12. Bilety okresowe bez odpowiedniego znaczka na dany okres i bez wpisanego numeru biletu (migawki) na tym znaczku są nieważne.

13. W momencie awarii bądź uszkodzenia pojazdu pasażer posiadający bilet jednorazowy ma prawo na podstawie tego samego biletu kontynuować jazdę następnym pojazdem jadącym w tym kierunku.

Rozdział 6
Przewóz bagażu, wózków i zwierząt
§ 6. 1. Zgodnie z opłatą jak przy przewozie osób, bez stosowania opłat ulgowych (bilet normalny) można przewozić:

1) psa, pod warunkiem, że zwierzę nie zachowuje się agresywnie, ma założony kaganiec i trzymane jest na smyczy. Pasażer przy przewozie psa zobowiązany jest posiadać ważny dokument poświadczający aktualne obowiązkowe szczepienia weterynaryjne;

2) bagaż o łącznych wymiarach: 180cm < suma dł. + szer. + wys. ≤ 260cm.

2. Nie podlega opłacie:

1) bagaż o łącznych wymiarach: suma dł. + szer. + wys. ≤ 180cm;

2) pies służbowy policji i wojska podczas wykonywania zadań służbowych oraz pies asystujący osoby niepełnosprawnej, który może podróżować bez kagańca i bez smyczy, musi natomiast posiadać uprząż. Osoba niepełnosprawna podróżująca z psem asystującym musi posiadać certyfikat potwierdzający status psa asystującego i posiadać ważny dokument poświadczający aktualne obowiązkowe szczepienia weterynaryjne;

3) przewóz małych zwierząt domowych trzymanych na kolanach. Zwierzę domowe musi być trzymane na ręku lub na smyczy i w kagańcu lub w klatce lub w odpowiednio przystosowanym pojemniku. Pasażer musi posiadać ważny dokument poświadczający aktualne obowiązkowe szczepienia weterynaryjne;

4) wózek inwalidzki i dziecięcy wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem w czasie przejazdu. Przez wykorzystywanie wózka zgodnie z jego przeznaczeniem rozumie się przewożenie dziecka lub osoby niepełnosprawnej w wózku lub poza nim, jeśli jest to podyktowane względami bezpieczeństwa.

3. W czasie przewozu wózek powinien stać w miejscu do tego wyznaczonym, równolegle do długości autobusu, bokiem do drzwi oraz powinien być zabezpieczony hamulcem.

4. Dziecko w wózku powinno być przewożone tyłem do kierunku jazdy i o ile to możliwe zabezpieczone szelkami zapobiegającymi wypadnięciu z wózka.

5. Pasażer zobowiązany jest na czas przejazdu zdjąć z pleców bagaż (plecak, torba, worek itp.).

6. Bagaż musi być umieszczony w taki sposób, aby nie utrudniał przejścia, nie narażał na zanieczyszczenie bądź uszkodzenie odzieży innych pasażerów lub pojazdu oraz nie zasłaniał widoczności kierującemu pojazdem.

Rozdział 7
Kontrola biletów
§ 7. 1. Prawo do przeprowadzania kontroli biletów mają podmioty i osoby wyznaczone przez Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli.

2. Rozpoczęcie kontroli ma miejsce w chwili jej ogłoszenia przez kontrolera biletów.

3. Nabycie lub skasowanie biletu po ogłoszeniu kontroli nie zwalnia pasażera od konieczności uiszczenia opłaty dodatkowej.

4. Kontrola biletów odbywa się wyłącznie w autobusie.

5. Kontroler biletów podczas kontroli legitymuje się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu lub legitymacją upoważniającą do kontroli biletów.

6. Kontroler biletów jest uprawniony do kontroli dokumentów przewozu osób i rzeczy.

7. Na żądanie kontrolera biletów pasażer jest obowiązany okazać kontrolerowi ważny bilet i/lub dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego.

8. Szczegółowe zasady przeprowadzania kontroli biletu jednorazowego lub okresowego zakupionego drogą elektroniczną lub na nośnikach elektronicznych określają inne regulaminy lub porozumienia.

9. W razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu albo dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego kontroler powinien pobrać właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawić wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej.

10. W razie uzasadnionego podejrzenia, że dokument przewozu albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony, kontroler ma obowiązek zatrzymać dokument za pokwitowaniem bądź wezwać patrol Policji.

11. Przewoźnik lub organizator publicznego transportu zbiorowego albo osoba przez niego upoważniona ma prawo: w razie niezapłacenia należności i nieokazania dokumentu – ująć podróżnego i niezwłocznie powiadomić a następnie oddać go w ręce Policji lub innych organów porządkowych, które mają zgodnie z przepisami prawo zatrzymania podróżnego i podjęcia czynności zmierzających do ustalenia jego tożsamości.

12. W razie niezapłacenia należności i nieokazania dokumentu – do czasu przybycia funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, podróżny obowiązany jest pozostać w miejscu przeprowadzenia kontroli albo innym miejscu wskazanym przez Przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego lub osobę przez nich upoważnioną w tym kontrolera biletów.

13. W przypadku stwierdzenia przejazdu bez ważnego biletu, pasażer, który nie uiści opłaty zwielokrotnionej za przejazd bez ważnego biletu, może ponieść odpowiedzialność w trybie postępowania sądowego lub administracyjnego.

14. Sposób ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej, pobieranych przez Przewoźnika określa stosowna uchwała Rady Miasta Zduńska Wola, podana do publicznej wiadomości, m.in. udostępniona w pojazdach i na stronie internetowej Przewoźnika.

 

Rozdział 8
Skargi i zażalenia
§ 8. 1. Skargi, zażalenia i uwagi należy kierować do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o., ul. Sieradzka 68/70 98-220 Zduńska Wola.

2. Skargi, zażalenia i uwagi można kierować do Przewoźnika osobiście, listownie na adres Spółki, telefonicznie lub środkami komunikacji elektronicznej – e-mail, Facebook lub formatka na stronie www MPK.

Przejdź do treści