Szukaj
Close this search box.
Szukaj
MPK logo

Kontrole i mandaty

Kontrole

Informujemy, że od 1 kwietnia 2020 r. kontrola elektroniczna w pojazdach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli jest wykonywana przez firmę zewnętrzną: CPW Sp. z o. o., ul. Abpa Baraniaka 88B, 61-131 Poznań.

We wszystkich kwestiach spornych pasażerowie mogą wnieść reklamację lub odwołanie pisemne, osobiście na adres e-mail: ugoda@cpwindykacja.pl lub listownie: CP Windykacja Sp. z o.o., ul. Abpa Baraniaka 88B, 61-131 Poznań.

Infolinia: 61 62 63 050 (czynna w godzinach 8:00-16:00).

Mandaty

UCHWAŁA NR XLIII/551/13
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej, pobieranych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1173 i poz. 1529 oraz z 2013 r. poz. 1014) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wysokość opłaty dodatkowej pobieranej od pasażerów korzystających z usług Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli, zwanego dalej „operatorem”, ustala się biorąc za podstawę cenę biletu jednorazowego na terenie miasta, stosowanego przez operatora w dniu nałożenia opłaty dodatkowej, w następujący sposób:

  1.  jako 80-krotność tej ceny – za przejazd bez ważnego dokumentu przewozu;
  2.  jako 40-krotność tej ceny – za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu;
  3.  jako 150-krotność tej ceny – za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny;
  4.  jako 20-krotność tej ceny – za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt, a w szczególności za zabrane ze sobą do środka transportu:
    1. rzeczy lub zwierząt, za których przewóz taryfa przewiduje opłaty – bez odpowiedniego dokumentu przewozu,
    2. rzeczy wyłączone z przewozu albo rzeczy dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych – bez zachowania tych warunków.

2.  UCHYLONY.

§ 2.

Wysokość opłaty manipulacyjnej związanej ze zwrotem albo umorzeniem opłaty dodatkowej, pobieranej w przypadku okazania najpóźniej w terminie 7 dni od dnia przewozu, ważnego na dzień przewozu biletu miesięcznego lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu, ustala się w wysokości 15-krotności ceny biletu jednorazowego na terenie miasta stosowanej przez operatora w dniu nałożenia opłaty dodatkowej.

§ 3.

Traci moc uchwała nr XXXIII/334/09 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych pobieranych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Zduńskiej Woli sp. z o.o.

§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Zduńskiej Woli w Urzędzie Miasta oraz w Pasażu Powstańców Śląskich i przy ul. 1-go Maja, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola.

Przewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola
Artur Stępień

Przejdź do treści