Szukaj
Close this search box.
Szukaj
MPK logo

Regulamin Programu

Regulamin Programu „Zniżka z migawką”

I. Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady przeprowadzenia oraz udziału w Programie Lojalnościowym pod nazwą „ Zniżka z migawką” zwanym dalej„Programem”, adresowanym do osób uprawnionych do przejazdu środkami komunikacji miejskiej. Skorzystanie ze zniżki jest uzależnione od okazania ważnego biletu miesięcznego wraz z migawką na usługi przewozowe świadczone przez MPK Zduńska Wola.
 2. Organizatorem Programu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółką z o. o. w Zduńskiej Woli przy ul. Sieradzkiej 68 / 70, NIP 829 – 00 – 07 – 255, Regon 730194915, wpisaną w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000033985, kapitał zakładowy 4 984 440 PLN, zwane dalej „Organizatorem”.
 3. Program realizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od dnia 2 kwietnia 2013 roku do odwołania, którego termin zostanie podany przez Organizatora do wiadomości uczestników z co najmniej 3-miesięcznym wyprzedzeniem za pośrednictwem informacji umieszczonych na stronie internetowej https://www.mpk.zdunskawola.net
 4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://www.mpk.zdunskawola.net

II. Uczestnicy Programu

W Programie mogą brać udział osoby zamieszkujące terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uprawnione do przejazdu na podstawie biletu, o którym mowa w cz. I. pkt. 1 zwani dalej „Uczestnikami Programu ”.

III. Partnerzy Programu

 1. Partnerami Programu są przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, którzy podpisali Umowę Programu „Zniżka z migawką”.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy Programu „Zniżka z migawką” bez podania przyczyn.
 3. Aktualny wykaz Partnerów znajduje się na stronie https://www.mpk.zdunskawola.net

IV. Zasady Programu

 1. Program polega na udzielaniu przez Partnera Programu Uczestnikom Programu „Zniżka z migawką” zniżek obejmujących całej oferty Partnera.
 2. Nabycie towarów lub usług ze zniżką oferowaną w ramach Programu „Zniżka z migawką” może nastąpić jedynie po okazaniu ważnego biletu miesięcznego wraz z migawką, o którym mowa w punkcie II, przed zakończeniem transakcji.
 3. Okazanie się przez Uczestnika Programu biletu miesięcznego wraz z migawką równoznaczne jest z przystąpieniem do Programu.
 4. Uczestnik Programu wyraża zgodę na sprawdzenie przez Partnera Programu ważności biletu miesięcznego wraz z migawką.
 5. Wszelkie reklamacje uczestników programu zgłaszane będą do Organizatora na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z o.o., 98-220 Zduńska Wola, ul. Sieradzka 68/70 w formie pisemnej.
 6. Szczegóły współpracy pomiędzy Organizatorem a Partnerem określa Umowa Programu „Zniżka z migawką”.

V. Postanowienia końcowe

 1. Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w czasie jego trwania. Wszelkie zmiany regulaminu będą obowiązywały po upływie 14 dni od daty ich wprowadzenia przez Organizatora.
 2. W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie, Organizator każdorazowo zawiadomi o nich poprzez udostępnienie ujednoliconego tekstu zmienionego regulaminu na stronie internetowej Organizatora.
 3. Niniejszy regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
Przejdź do treści