Szukaj
Close this search box.
Szukaj
MPK logo

Przejazdy bezpłatne

Do korzystania z przejazdów bezpłatnych na wszystkich liniach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zduńskiej Woli uprawnione są osoby:

 1. dzieci do lat 4 – na podstawie dowolnego dokumentu stwierdzającego wiek dziecka;
 2. inwalidzi wojenni i wojskowi oraz przewodnik towarzyszący inwalidzie wojennemu lub wojskowemu zaliczonemu do I grupy inwalidzkiej – na podstawie książeczki inwalidy wojennego (wojskowego) zawierającej wpis o zaliczeniu do odpowiedniej grupy inwalidów lub o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji (art. 16 ust. 1 i 2 oraz art. 41 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r. poz. 1100));
 3. kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi, pozostali po nich członkowie rodzin, inne osoby uprawnione, o których mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2039) – na podstawie legitymacji osoby represjonowanej wystawionej przez organ rentowy (art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, w związku z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin);
 4. cywilne niewidome ofiary działań wojennych oraz przewodnik towarzyszący tej osobie – na podstawie legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych (art. 10 ust. 1 pkt 1 i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia
  16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1820));
 5. posłowie i senatorowie – na podstawie legitymacji poselskiej lub senatorskiej (art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2022 r. poz. 1339 oraz z 2023 r.
  poz. 1234));
 6. umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej w Zduńskiej Woli;
 7. pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zduńskiej Woli wraz z członkami ich rodzin, tj. małżonkowie i zstępni w pierwszej linii – na podstawie wydanego przez pracodawcę biletu wolnej jazdy oznaczonego literą „R”;
 8. honorowi dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 18 litrów krwi w przypadku mężczyzn i 15 litrów w przypadku kobiet – na podstawie legitymacji Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia Polskiego Czerwonego Krzyża wraz z dowodem osobistym;
 9. osoby, które ukończyły 70 rok życia – na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego wiek osoby uprawnionej;
 10. osoby, u których ustalono całkowitą niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub znaczny stopień
  niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych lub inwalidzi I grupy, jeżeli orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej nie utraciło mocy – na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika stwierdzającego całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji lub z wpisem
  o zaliczeniu inwalidy do I grupy inwalidztwa lub na podstawie orzeczenia lub legitymacji osoby niepełnosprawnej ze zdjęciem wydanym przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności; Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 3 – Poz. 8400
 11. ociemniali i niewidomi, czyli osoby o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wzrokowej – na podstawie legitymacji wydanej przez Polski Związek Niewidomych lub orzeczenia lekarza orzecznika
  lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 12. opiekunowie oraz przewodnicy towarzyszący osobom, o których mowa w pkt 11, oraz osobom niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Do korzystania z przejazdów bezpłatnych w strefie miejskiej i podmiejskiej na wszystkich liniach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zduńskiej Woli uprawnione są osoby:

 1. emeryci w wieku od 65 do 70 lat – na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego wiek osoby uprawnionej i odcinka emerytury lub legitymacji emeryta;
 2. młodzież zaliczona do I grupy inwalidów i objęta ewidencją – na podstawie zaświadczenia właściwego organu o wpisie do ewidencji (§ 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 1987 r. w sprawie określenia zasad i trybu prowadzenia ewidencji oraz zakresu i form pomocy dla młodzieży dotkniętej inwalidztwem i młodzieży niepełnosprawnej (Dz. U. Nr 23, poz. 130));
 3. dzieci do 16 roku życia dotknięte inwalidztwem i niepełnosprawne oraz towarzyszący im opiekun – na podstawie orzeczenia wydanego przez upoważniony organ lub legitymacji osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia;
 4. pasażerowie w dniu obchodów Światowego Dnia bez Samochodu, tj. każdego roku w dniu 22 września w granicach miasta Zduńska Wola;
 5. zorganizowana grupa uczniów lub wychowanków wraz z opiekunem/opiekunami ze szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Zduńska Wola, którzy biorą udział w zajęciach lekcyjnych, zawodach sportowych lub innych zajęciach edukacyjno-wychowawczych realizowanych na terenie miasta Zduńska Wola, i inne grupy zorganizowane w ramach lub pod patronatem stowarzyszeń i fundacji prowadzących działalność na terenie miasta Zduńska Wola – na podstawie zaświadczenia, wydanego przez dyrektora szkoły, przedszkola, placówki lub zarządu stowarzyszenia lub fundacji, zawierającego liczbę osób, wraz z celem, datą i trasą przejazdu, po uprzednim zatwierdzeniu tego zaświadczenia przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zduńskiej Woli.

Podstawa prawna

Przejdź do treści