Szukaj
Close this search box.
Szukaj
MPK logo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. z siedziba w Zduńskiej Woli

(zwany w dalszej części Regulaminem)

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§1.

Warunkiem korzystania z systemu internetowej sprzedaży Biletów elektronicznych jest:

 1. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, który jednocześnie stanowi oświadczenie woli, stwarza prawne zobowiązania między Klientem, a Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli.

 2. Spełnienie następujących wymagań technicznych:

  • połączenie z siecią Internet;
  • posiadanie infrastruktury technicznej i systemu informatycznego pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, konta e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW. Zaleca się stosowanie najbardziej aktualnej wersji jednej z następujących przeglądarek, z włączoną opcją „cookies” (obsługa plików cookies), Java Script i SSL: Microsoft Internet Explorer, Edge, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome.
  • posiadanie aktualnego, czynnego prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 3. Celem dokonania Płatności, Kupujący musi podać następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon, kraj.

 4. Jeżeli Klient nie akceptuje w pełni przedstawionych warunków i/lub nie spełnia wymagań technicznych, korzystanie z systemu jest niemożliwe.

§ 2

 1. Regulamin określa warunki zakupu, płatności i korzystania z biletów okresowych dostępnych na stronie internetowej mpk.zdunskawola.net oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną i tryb zawierania ze Sprzedawcą umów na odległość – sprzedaży biletów, warunki zakupu, płatności i korzystania z biletów okresowych dostępnych
  w aplikacjach i na stronach określone są bezpośrednio przez podmioty posiadający status Krajowej Instytucji Płatniczej, będące właścicielami aplikacji. Regulamin określa w szczególności prawa i obowiązki Stron a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020 r. poz.344)

 3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem serwisu internetowego, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie treści Regulaminu.

 4. Niniejszy regulamin nie dotyczy usługi zawieranych za pośrednictwem aplikacji M-Pay (Regulamin zakupu biletów w systemie dystrybucji biletów MPay jest dostępny na stronie https://www.mpay.pl/regulaminy/); aplikacji zbiletem.pl (Regulamin zakupu biletów w systemie dystrybucji biletów zbiletem.pl jest dostępny na stronie https://zbiletem.pl/regulamin); aplikacji skycash.pl (Regulamin zakupu biletów w systemie dystrybucji biletów skycash.pl jest dostępny na stronie https://mpk.zdunskawola.net/dla-pasazerow/kup-bilet/w-aplikacji-skycash/)

 5. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia Usług znajdują się w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej MPK Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli.

DEFINICJE

§ 3

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Sprzedawca lub MPK – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Zduńskiej Woli, 98-220 Zduńska Wola , ul. Sieradzka 68-70, zarejestrowana w krajowym rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście w Łodzi, pod nr KRS: 0000033985, NIP: 8290007255; REGON: 730194915.

 2. Organizator publicznego transportu zbiorowego – właściwa jednostka samorządu terytorialnego, zapewniająca funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na danym obszarze. W przypadku MPK jest to Miasto Zduńska Wola.

 3. Operator publicznego transportu zbiorowego – przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, który zawarł z organizatorem publicznego transportu zbiorowego umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, na linii komunikacyjnej określonej
  w umowie;

 4. Panel sprzedaży – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, umożliwiający świadczenie usług drogą elektroniczną oraz zawarcie umowy na odległość ze Sprzedawcą, znajdujących się w serwisie internetowym Sprzedawcy;

 5. Bilet elektroniczny – potwierdzenie zawarcia umowy na skorzystanie z usługi (na przejazd autobusem.) zawartej ze Sprzedawcą, w określonym lub do określonego na Bilecie elektronicznym terminie. Bilet okresowy na przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego lub jednorazowy bądź krótkookresowy bilet na okaziciela, zakupiony za pośrednictwem strony internetowej mpk.zdunskawola.net, zgodnie z taryfą i cennikiem opłat właściwego organizatora lub operatora publicznego transportu zbiorowego określonego.

 6. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nie osiągnięcia pełnoletności, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Osoba, która kupiła bilet on-line dla siebie lub innej osoby, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

 7. Pasażer – jedyna osoba uprawniona do korzystania z Biletu elektronicznego określona w trakcie zakupu biletu, której dane zostały wpisane jako dane podróżującego lub osoba korzystająca z Biletu jednorazowego lub krótkookresowego.

 8. Umowa zakupu – umowa nabycia biletu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem na zrealizowanie przewozu w ramach zakupionego biletu w momencie dokonania zapłaty za Bilet elektroniczny.

 9. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 10. Płatność online – opłacenie należności przy wykorzystaniu:
  – karty płatniczej na rzecz której zakupione zostaną okresowe bilety elektroniczne komunikacji miejskiej, albo
  – przelewu internetowego online.
  – BLIK

  Obsługiwane standardy kart płatniczych oraz przelewy internetowe wskazane są na stronie płatności online.

 1. System płatności online – PayPro SA – wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza; zwany dalej serwisem Dotpay

 2. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. z siedziba w Zduńskiej Woli

 3. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

Rodzaje, zakres i warunki świadczenie usług drogą elektroniczną

§ 4

 1. Sprzedawca świadczy następującą usługi za pomocą Panelu sprzedaży

 • usługa umożliwiająca zapoznanie się z ofertą Sprzedawcy,

 • usługa umożliwiająca zawarcie umowy on-line (na odległość) poprzez zamówienie przez klienta biletu elektronicznego,

  • usługa przesłania na podany przez Klienta adres e-mailowy biletu elektronicznego.

 1. Rozpoczęcie przez Klienta korzystania z usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych poprzez Panel sprzedaży bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. W przypadku zakończenia przez Klienta korzystania z usług, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń z chwilą opuszczenia Panel sprzedaży, z wyłączeniem usługi przesłania na adres e-mail Biletu elektronicznego, która zostaje zakończona po przesłaniu Biletu elektronicznego na wskazany przez Klienta adres e-mail.

 2. Możliwość korzystania z usług: usługa umożliwiająca zawarcie umowy on-line (na odległość) poprzez zamówienie przez Klienta Biletu elektronicznego, usługa przesłania na podany przez Klienta adres e-mail Biletu elektronicznego, uzależniona jest od złożenia zamówienia na Biletu elektronicznego, zgodnie z zasadami opisanymi w § 5.

 3. Usługa przesłania na podany przez Klienta adres e-mail Biletu elektronicznego następuje po zawarciu umowy sprzedaży. Usługę umożliwiającą zawarcie umowy on-line (na odległość) poprzez zamówienie Biletu elektronicznego, Klient może rozpocząć i zakończyć w każdej chwili.

 4. Możliwość korzystania z bezpłatnej usługi: usługa umożliwiająca zapoznania się z ofertą Sprzedawcy jest każdorazowo wykonywana na indywidualne żądanie Klienta. Klient może w każdej chwili rozpocząć i zakończyć korzystanie z usługi. Wyjście ze strony internetowej na której znajduje się Bilet elektroniczny oznacza rezygnację ze świadczenia przedmiotowej usługi przez Sprzedawcę na rzecz Klienta.

Zawieranie umów kupna i sposób zapłaty

§ 5

 1. W celu dokonania zamówienia należy dokonać wyboru Biletu elektronicznego
  z dostępnych w Panelu sprzedaży, określić ich ilość, wybrać ew. dodatkowe parametry wymagane w formularzu, zaakceptować niniejszy Regulamin, Politykę Prywatności, Regulamin Przewozu podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o pojawiające się na stronie komunikaty lub informacje. W celu realizacji zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających ich realizację, które w Panelu sprzedaży wskazane są jako pola wymagane.

 2. Całkowita wartość zamówienia i ostateczna cena zamówienia znajduje się
  w podsumowaniu płatności jest widoczna przed ostatecznym zatwierdzeniem zamówienia przez Klienta.

 3. Po kliknięciu w przycisk „Przejdź do płatności” nastąpi przekierowanie Klienta do systemu płatności internetowych celem dokonania zapłaty za zamówienie. Klient dokonuje płatności za pośrednictwem Systemu płatności online i aby jej dokonać, musi zaakceptować postanowienia Regulaminu Systemu płatności online.

 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest system Dotpay
  Dostępne są szybkie przelewy internetowe, BLIK oraz płatność kartą:

  • Visa

  • Visa Electron

  • MasterCard

  • MasterCard Electronic

  • Maestro

 1. W momencie przekierowania Klienta do Systemu płatności internetowej, powinien on niezwłocznie zainicjować zapłatę za Zamówienie. Jeśli System płatności on-line nie odnotuje płatności za zamówienie w określonym czasie, zamówione usługi wracają do puli dostępnych usług, a jeśli pieniądze wpłyną po tym czasie, zostaną automatycznie zwrócone do Klienta.W celu ponownego zamówienia Biletu elektronicznego należy wypełnić na nowo formularz zamówienia i wykonać płatność

 2. Klient, który dokona skutecznej zapłaty, zawiera umowę sprzedaży. Potwierdzeniem zawarcia umowy jest otrzymanie Biletu elektronicznego na adres e-mail podany w formularzu Panelu sprzedaży.

 3. Bilet elektroniczny stanowi dowód zakupu.

 4. Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny za zakupiony Bilet elektroniczny, w przypadku zamówienia kilku sztuk, ceny poszczególnych biletów sumuje się. Łączna cena, jest podana w wypełnianym przez Klienta formularzu zamówienia. Po dokonanym przez Klienta wyborze sposobu płatności zostanie on poinformowany o łącznej cenie zamówienia, przed potwierdzeniem przez niego zamówienia.

 5. Ceny Biletów elektronicznych podawane są w złotych polskich. Sprzedawca podaje do wiadomości Klienta cenę brutto. Cena brutto zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

 6. Sprzedawca spełnia świadczenie względem Klienta umożliwiając mu realizację uprawnień — korzystania z usługi, w terminie i na warunkach oznaczonych podczas zakupu, a także na warunkach wynikających z zaakceptowanych regulaminów wskazany podczas zakupu.

 7. Błędnie podane dane w formularzu Klient może zgłosić Sprzedawcy celem ich skorygowania wysyłając wiadomość e-mailową na adres Sprzedawcy widoczny w stopce Panelu zamówienia.

 8. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pośrednictwem adresu e-mailowego Sprzedawcy widoczny w stopce Panelu zamówienia.

 9. Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za podanie przez Klienta danych błędnych lub nieprawdziwych.

Prawa i obowiązki Klienta i Pasażera

§ 6

 1. Klient ma prawo do dokonywania wielokrotnych zakupów biletów okresowych w Panelu zamówienia oraz składania wniosków reklamacyjnych.

 2. Klient zobowiązany jest:

  • zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować;

  • korzystać z Panelu zamówienia zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu;

  • nie przenosić praw, wynikających z zawarcia umowy, na osoby trzecie;

  • w przypadku wniosku reklamacyjnego przesłanego za pośrednictwem poczty – ponosić wszelkie koszty z tym związane (np. znaczków pocztowych).

 1. Zabronione jest posługiwanie się cudzymi środkami płatniczymi przy dokonywaniu płatności, jak również wykorzystywanie przez Klienta jakichkolwiek danych i informacji podlegających ochronie prawnej na zasadach określonych w stosownych przepisach.

 2. Pasażer podczas korzystania z biletu komunikacji miejskiej zobowiązany jest do stosowania się do przepisów porządkowych i przepisów taryfowych uchwalonych przez odpowiednie organy. Pasażer podróżujący pojazdami Operatora publicznego transportu zbiorowego zobowiązany jest do okazania biletu wraz dokument potwierdzający tożsamość i/lub dokument potwierdzający możliwość korzystania z przejazdów ulgowych podczas kontroli wykonywanej przez uprawnionych kontrolerów biletów.

 3. Posiadanie przez pasażera dokumentów potwierdzających zakup biletu poprzez Panel zamówienia nie uprawnia pasażera do przejazdu środkami komunikacji miejskiej. Tylko bilet przesłany na adres e-mail wraz dokument potwierdzający tożsamość i/lub dokument potwierdzający możliwość korzystania z przejazdów ulgowych, uprawniają pasażera do poruszania się pojazdami Operatora publicznego transportu zbiorowego.

 4. W przypadku niespełnienia wymagań określonych w ust. 3, 4 i 5, Pasażer traktowany jest tak, jakby nie miał ważnego biletu na przejazd.

 5. Akceptując niniejszy Regulamin Klient oświadcza, że:

  • wszelkie informacje dostarczone przez niego w trakcie korzystania z Panelu zamówienia są prawdziwe i zgodne z jego najlepszą wiedzą;

  • posiada zdolność do zawarcia umowy zakupu biletu okresowego poprzez Panel zamówienia, zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego.

Prawa i obowiązki MPK

§ 7

 1. MPK ma prawo odstąpić od umowy zakupu biletu okresowego komunikacji miejskiej zawartej przy wykorzystaniu systemu Panelu zamówienia, w przypadku naruszenia przez Klienta warunków niniejszego Regulaminu.

 2. W związku z dokonaniem płatności i umową zakupu biletu elektronicznego zawartą za pośrednictwem Panelu zamówienia, MPK jest zobowiązana do przyjmowania płatności za zakupiony bilet okresowy komunikacji miejskiej oraz rozpatrzenia wniosku reklamacyjnego złożonego przez Klienta.

 3. MPK zastrzega sobie prawo do przekazywania właściwym organom administracji państwowej informacji uzyskanych przy sprzedaży biletów w przypadku powzięcia podejrzenia, iż zaistniały okoliczności świadczące o wykorzystywaniu systemu bilet do działań o charakterze przestępczym (hacking, oszustwo itp.).

Reklamacja i odpowiedzialność prawna

§ 8

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji zakupu biletu przez Panelu zamówienia są przyjmowane w formie pisemnej w terminie do 7 dni od daty realizacji transakcji zakupu, na adres: ul. Sieradzka 68-70, 98-220 Zduńska Wola lub w formie elektronicznej za pośrednictwem strony https://mpk.zdunskawola.net/kontakt/skargi-i-wnioski/.
  W składanej reklamacji winny się znaleźć wszystkie niezbędne informacje o transakcji oraz pełna dokumentacja dotycząca przedmiotu reklamacji. Reklamacje rozpatrywane są przez MPK.

 2. MPK nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za korzystanie i dokonywanie zakupu biletu przez Klienta w sposób sprzeczny z Regulaminem.

 3. Akceptacja Regulaminu stanowić będzie jednocześnie oświadczenie, że Klient zapoznał się z treścią Regulaminu. Brak pełnej akceptacji warunków Regulaminu uniemożliwia zakup biletu w Panelu zamówienia.

 4. Wszelkie reklamacje dotyczące samego przewozu są rozpatrywane przez właściwego Operatora publicznego transportu zbiorowego.

 5. Dane dotyczące transakcji np. typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, data ważności, numer CVV (trzycyfrowy kod na odwrocie karty kredytowej) są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej operatora płatności.

Ochrona danych osobowych

§ 9

 1. Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli, ul. Sieradzka 68-70 (dalej: MPK Sp. z o. o.).

 2. Administrator danych osobowych – MPK Sp. z o. o. przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz zawartych umów, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b – f RODO. Ponadto podanie danych osobowych jest warunkiem skorzystania
  z systemu internetowej sprzedaży biletów, odbywa się na podstawie udzielonej zgody, a podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach: wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na MPK Sp. z o. o., wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, tj. publicznego transportu zbiorowego, w tym sprzedaży biletów, weryfikacji wiarygodności płatniczej w przypadku zakupu biletu drogą elektroniczną oraz ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń.

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będzie możliwe skorzystanie z systemu internetowej sprzedaży biletów.

 5. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe.

 6. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164 ), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.

 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiadają Państwo prawo do:
  a. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 RODO,
  b. sprostowania danych, na podstawie art.16 RODO,

  W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiadają Państwo prawo do:
  c. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 RODO,
  d. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
  e. usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,
  f.  ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 RODO,
  g. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 RODO.

  Prawa te są wykonywane przez Państwa również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka.

 8. W trakcie przetwarzania Państwa danych osobowych nie będzie dochodzić do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 9. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody można dokonać w formie, w jakiej została ona wyrażona lub składając oświadczenie w zakresie cofnięcia zgody, które prosimy przesłać za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie internetowej https://mpk.zdunskawola.net/kontakt/skargi-i-wnioski/

 10. Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.

 11. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, są Państwo zobowiązani do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, który możliwy jest poprzez adres e-mail: iod@mpk.zdunskawola.net.

Zmiany, zwroty i operacje dodatkowe dotyczące zakupionych biletów

§ 10

 1. Klient nie ma możliwości zwrotu biletów elektronicznych nabytych przez system Panelu zamówienia.

 2. Zmiana rodzaju biletów elektronicznych nabytych przez Panelu zamówienia jest niemożliwa.

Postanowienia końcowe

§ 11

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Panelu zamówienia spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Panelu zamówienia internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 2. Przeglądanie rodzajów biletów elektronicznych nie wymaga zakładania Konta.

 3. Ceny podane w Panelu zamówienia są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 4. Umowy zawierane poprzez bilet zawierane są w języku polskim.

 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu ich wskazania i umieszczenia w Panelu sprzedaży. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się poprzedni regulamin (obowiązujący w chwili zawarcia umowy, zatem zmiana regulaminu nie będzie dotyczyć umów, które zostały wcześniej zawarte).

 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawa prawo przewozowe oraz przepisy porządkowe i taryfowe uchwalone odpowiednie organy.

Przejdź do treści