ZASADY PROGRAMU
Agraffka
Arabesque
Auto Części
Auto Szyby
Budomax
Concept
Części samochodowe
Happy Moda
Mauritius
Salon dla Psów
Salon fryzjerski

Program "Zniżka z migawką"

W Programie udział mogą brać osoby uprawnione do przejazdu środkami komunikacji miejskiej. Skorzystanie ze zniżki jest uzależnione od okazania ważnego biletu miesięcznego na usługi przewozowe świadczone przez MPK Zduńska Wola.

Program polega na otrzymywaniu przez posiadaczy wyżej wymienionych biletów, zniżek na zakupy i usługi w wybranych miejscach.

Po okazaniu ważnego biletu miesięcznego / obowiązującego w danym miesiącu / sprzedawca sprawdzi czy przysługuje mu zniżka.

Jeśli jesteś stałym użytkownikiem transportu miejskiego w Zduńskiej Woli – zapraszamy Cię do korzystania ze zniżek!

Jeśli nie masz jeszcze biletu miesięcznego – dołącz do stałych użytkowników transportu miejskiego i korzystaj z programu.


Jak dołączyć do programu

Jeśli chcesz dołączyć do Programu MPK Sp. z o. o. w Zduńskiej Woli jako Partner zapoznaj się z Regulaminem Programu i skontaktuj się z nami w celu podpisania umowy współpracy.

Przystąpienie do Programu „Zniżka z migawką” jako Partner nie wiąże się z żadnymi kosztami.


Regulamin Programu "Zniżka z migawką"

I. Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady przeprowadzenia oraz udziału w Programie Lojalnościowym pod nazwą „ Zniżka z migawką” zwanym dalej„Programem”, adresowanym do osób uprawnionych do przejazdu środkami komunikacji miejskiej. Skorzystanie ze zniżki jest uzależnione od okazania ważnego biletu miesięcznego wraz z migawką na usługi przewozowe świadczone przez MPK Zduńska Wola.
 2. Organizatorem Programu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółką z o. o. w Zduńskiej Woli przy ul. Sieradzkiej 68 / 70, NIP 829 – 00 – 07 – 255, Regon 730194915, wpisaną w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000033985, kapitał zakładowy 4 984 440 PLN, zwane dalej „Organizatorem”.
 3. Program realizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od dnia 2 kwietnia 2013 roku do odwołania, którego termin zostanie podany przez Organizatora do wiadomości uczestników z co najmniej 3-miesięcznym wyprzedzeniem za pośrednictwem informacji umieszczonych na stronie internetowej http://www.mpk.zdunskawola.net
 4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej http://www.mpk.zdunskawola.net

II. Uczestnicy Programu

W Programie mogą brać udział osoby zamieszkujące terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uprawnione do przejazdu na podstawie biletu, o którym mowa w cz. I. pkt. 1 zwani dalej „Uczestnikami Programu ”.

III. Partnerzy Programu

 1. Partnerami Programu są przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, którzy podpisali Umowę Programu „Zniżka z migawką”.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy Programu „Zniżka z migawką” bez podania przyczyn.
 3. Aktualny wykaz Partnerów znajduje się na stronie http://www.mpk.zdunskawola.net

IV. Zasady Programu

 1. Program polega na udzielaniu przez Partnera Programu Uczestnikom Programu „Zniżka z migawką” zniżek obejmujących całej oferty Partnera.
 2. Nabycie towarów lub usług ze zniżką oferowaną w ramach Programu „Zniżka z migawką” może nastąpić jedynie po okazaniu ważnego biletu miesięcznego wraz z migawką, o którym mowa w punkcie II, przed zakończeniem transakcji.
 3. Okazanie się przez Uczestnika Programu biletu miesięcznego wraz z migawką równoznaczne jest z przystąpieniem do Programu.
 4. Uczestnik Programu wyraża zgodę na sprawdzenie przez Partnera Programu ważności biletu miesięcznego wraz z migawką.
 5. Wszelkie reklamacje uczestników programu zgłaszane będą do Organizatora na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z o.o., 98-220 Zduńska Wola, ul. Sieradzka 68/70 w formie pisemnej.
 6. Szczegóły współpracy pomiędzy Organizatorem a Partnerem określa Umowa Programu „Zniżka z migawką”.

V. Postanowienia końcowe

 1. Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w czasie jego trwania. Wszelkie zmiany regulaminu będą obowiązywały po upływie 14 dni od daty ich wprowadzenia przez Organizatora.
 2. W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie, Organizator każdorazowo zawiadomi o nich poprzez udostępnienie ujednoliconego tekstu zmienionego regulaminu na stronie internetowej Organizatora.
 3. Niniejszy regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

© MPK Zduńska Wola . Wszelkie prawa zastrzeżone 2009-2021

Projekt i wykonanie: JAN.net