Historia
Regulamin
Ceny biletów
Punty sprzedaży biletów
Dla gapowiczów
Przejazdy bezpłatne i ulgowe
Dane osobowe
Regulamin konkursu facebook
Internetowa sprzedaż biletów
Skycash
Autobusy elektryczne

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z o. o.
z siedzibą w Zduńskiej Woli

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli, ul. Sieradzka 68-70 (dalej: MPK Sp. z o. o.).
 2. Administrator danych osobowych – MPK Sp. z o. o. przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji spraw w MPK Sp. z o. o.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na MPK Sp. z o. o.,
  2. realizacji umów z kontrahentami MPK Sp. z o. o.,
  3. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
  4. weryfikacji wiarygodności płatniczej,
  5. w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiadają Państwo prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia,
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia,
  W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiadają Państwo prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia,
  2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia,
  3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia,
  4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia,
  5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.
  Prawa te są wykonywane przez Państwa również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka.
 7. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona. Od tego momentu Państwa dane nie będą przez nas przetwarzane.
 8. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 9. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, są Państwo zobowiązani do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Paweł Bociąga - Inspektor Danych Osobowych
iod@mpk.zdunskawola.net


© MPK Zduńska Wola . Wszelkie prawa zastrzeżone 2009-2021

Projekt i wykonanie: JAN.net