Historia
Regulamin
Ceny biletów
Punty sprzedaży biletów
Dla gapowiczów
Przejazdy bezpłatne i ulgowe
Dane osobowe
Regulamin konkursu facebook
Internetowa sprzedaż biletów
Skycash
Autobusy elektryczne

UCHWAŁA NR XVIII/327/20
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA

z dnia 30 stycznia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe komunikacji miejskiej oraz wykazu osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 i 2493) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VIII/60/15 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe komunikacji miejskiej oraz wykazu osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2442 oraz z 2019 r. poz. 4300) załącznik nr 2 Wykaz osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych otrzymuje brzmienie zgodnie z brzmieniem załącznika do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr VIII/61/15 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia „biletu zerowego” uprawniającego do bezpłatnych przejazdów w strefie miejskiej na liniach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zduńskiej Woli (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2443).

§ 3.
  1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.
  2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Zduńskiej Woli w Urzędzie Miasta oraz w Pasażu Powstańców Śląskich i przy ul. 1-go Maja, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola
Jakub Trenkner
Załącznik do uchwały nr XVIII/327/20
Rady Miasta Zduńska Wola
z dnia 30 stycznia 2020 r.

Wykaz osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych

PRZEJAZDY BEZPŁATNE

Do korzystania z przejazdów bezpłatnych na wszystkich liniach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zduńskiej Woli uprawnione są osoby:

 1. dzieci do lat 4 – na podstawie dowolnego dokumentu stwierdzającego wiek dziecka;
 2. inwalidzi wojenni i wojskowi oraz przewodnik towarzyszący inwalidzie wojennemu lub wojskowemu zaliczonemu do I grupy inwalidzkiej – na podstawie książeczki inwalidy wojennego (wojskowego) zawierającej wpis o zaliczeniu do odpowiedniej grupy inwalidów lub o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji (art. 16 ust. 1 i 2 oraz art. 41 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2193 oraz z 2019 r. poz. 39 i 752));
 3. kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi, pozostali po nich członkowie rodzin, inne osoby uprawnione, o których mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276 oraz z 2019 r. poz. 752 i 2020) – na podstawie legitymacji osoby represjonowanej wystawionej przez organ rentowy (art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, w związku z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin);
 4. cywilne niewidome ofiary działań wojennych oraz przewodnik towarzyszący tej osobie – na podstawie legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych (art. 10 ust. 1 pkt 1 i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. Nr 249, poz. 1824, z 2010 r. Nr 225, poz. 1465, z 2011 r. Nr 122, poz. 696 oraz z 2019 r. poz. 752));
 5. posłowie i senatorowie – na podstawie legitymacji poselskiej lub senatorskiej (art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2018 r. poz. 1799));
 6. umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej w Zduńskiej Woli;
 7. pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zduńskiej Woli – na podstawie wydanego przez pracodawcę biletu wolnej jazdy oznaczonego literą „R” (Układ zbiorowy pracy);
 8. honorowi dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 18 litrów krwi w przypadku mężczyzn i 15 litrów krwi w przypadku kobiet – na podstawie wpisu do legitymacji honorowego dawcy krwi potwierdzonego przez Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża wraz z dowodem osobistym;
 9. osoby, które ukończyły 70 rok życia – na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego wiek osoby uprawnionej;
 10. osoby, u których ustalono całkowitą niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub znaczny stopień niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych lub inwalidzi I grupy, jeżeli orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej nie utraciło mocy – na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika stwierdzającego całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji lub z wpisem o zaliczeniu inwalidy do I grupy inwalidztwa lub na podstawie orzeczenia lub legitymacji osoby niepełnosprawnej ze zdjęciem wydanym przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności;
 11. ociemniali i niewidomi, czyli osoby o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wzrokowej – na podstawie legitymacji wydanej przez Polski Związek Niewidomych lub orzeczenia lekarza orzecznika lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 12. opiekunowie oraz przewodnicy towarzyszący osobom, o których mowa w pkt 11, oraz osobom niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Do korzystania z przejazdów bezpłatnych w strefie miejskiej i podmiejskiej na wszystkich liniach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zduńskiej Woli uprawnione są osoby:

 1. emeryci w wieku od 65 do 70 lat – na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego wiek osoby uprawnionej i odcinka emerytury lub legitymacji emeryta;
 2. młodzież zaliczona do I grupy inwalidów i objęta ewidencją – na podstawie zaświadczenia właściwego organu o wpisie do ewidencji (§ 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 1987 r. w sprawie określenia zasad i trybu prowadzenia ewidencji oraz zakresu i form pomocy dla młodzieży dotkniętej inwalidztwem i młodzieży niepełnosprawnej (Dz. U. Nr 23, poz. 130));
 3. dzieci do 16 roku życia dotknięte inwalidztwem i niepełnosprawne oraz towarzyszący im opiekun – na podstawie orzeczenia wydanego przez upoważniony organ lub legitymacji osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia.

PRZEJAZDY ULGOWE – 50% ULGI

Do korzystania z przejazdów ulgowych – 50% ulgi na wszystkich liniach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zduńskiej Woli uprawnione są osoby:

 1. studenci szkół wyższych – na podstawie ważnej legitymacji studenckiej (art. 105 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 ze zm.));
 2. kombatanci i inne osoby uprawnione, o których mowa w art. 2 i 4 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, nie będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi – na podstawie legitymacji osoby represjonowanej lub zaświadczenia wydanego przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego);
 3. młodzież zaliczona do I grupy inwalidów i objęta ewidencją – na podstawie zaświadczenia właściwego organu o wpisie do ewidencji (§ 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 1987 r. w sprawie określenia zasad i trybu prowadzenia ewidencji oraz zakresu i form pomocy dla młodzieży dotkniętej inwalidztwem i młodzieży niepełnosprawnej).

PRZEJAZDY ULGOWE

Do korzystania z przejazdów ulgowych na wszystkich liniach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zduńskiej Woli uprawnione są osoby:

 1. dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, policealnych i pomaturalnych do ukończenia 21 roku życia – na podstawie ważnej legitymacji szkolnej;
 2. dzieci powyżej 4 roku życia do wieku szkolnego – na podstawie dowolnego dokumentu stwierdzającego wiek dziecka;
 3. emeryci – na podstawie dowodu osobistego i odcinka emerytury lub legitymacji emeryta;
 4. renciści, u których ustalono całkowitą lub częściową niezdolność do pracy – na podstawie legitymacji wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
 5. osoby posiadające umiarkowany stopień niepełnosprawności – orzeczonej przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności – na podstawie legitymacji ze zdjęciem wydanej przez ten zespół.

Warunkiem korzystania z ulgowych przejazdów w sytuacjach, o których mowa w pkt 3-5, jest niepozostawanie w stosunku pracy powodującym zawieszenie świadczeń emerytalnych względnie rentowych – na podstawie ostatniego odcinka emerytury lub renty inwalidzkiej.
UCHWAŁA NR XI/211/19
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA

z dnia 8 lipca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe komunikacji miejskiej oraz wykazu osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 i 2435 oraz z 2019 r. poz. 730) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 2 do uchwały nr VIII/60/15 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe komunikacji miejskiej oraz wykazu osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych, Wykaz osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych, Przejazdy bezpłatne, pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) honorowi dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 18 litrów krwi w przypadku mężczyzn i 15 litrów krwi w przypadku kobiet – na podstawie wpisu do legitymacji honorowego dawcy krwi potwierdzonego przez Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża wraz z dowodem osobistym;”.

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Zduńskiej Woli w Urzędzie Miasta oraz w Pasażu Powstańców Śląskich i przy ul.1-go Maja, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola
Tomasz Siemienkowicz
UCHWAŁA NR VIII/60/15
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA

z dnia 22 maja 2015 r.

w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe komunikacji miejskiej oraz wykazu osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 228, poz. 1368 oraz z 2014 r. poz. 423 i 915) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się ceny za usługi przewozowe świadczone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zduńskiej Woli, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wykaz osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do uchwały.

3. W środkach lokalnej komunikacji autobusowej w strefie miejskiej na liniach 1, 2, 3, 5, 10, 11 honoruje się Wspólny Bilet Aglomeracyjny, normalny i ulgowy, ważny na strefę C+. Zasady funkcjonowania i ceny Wspólnego Biletu Aglomeracyjnego określone są w porozumieniu międzygminnym zawartym przez Prezydenta Miasta.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Traci moc uchwała nr XI/135/11 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe komunikacji miejskiej oraz wykazu osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą od dnia 1 lipca 2015 r.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Zduńskiej Woli w Urzędzie Miasta oraz w Pasażu Powstańców Śląskich i przy ul. 1-go Maja, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola.

Przewodniczący Rady Miasta
Zduńska Wola

Witold Gwiazda
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/60/15
Rady Miasta Zduńska Wola
z dnia 22 maja 2015 r.

CENY ZA USŁUGI PRZEWOZOWE ŚWIADCZONE PRZEZ MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ZDUŃSKIEJ WOLI

Rodzaj biletów Cena w zł
Bilet jednorazowy na terenie miasta 2,20
Bilet okresowy na terenie miasta 7 dniowy 21,00
Bilet okresowy na terenie miasta 14 dniowy 42,00
Bilet jednorazowy na terenie miasta ulgowy 50% 1,10
Bilet okresowy na terenie miasta ulgowy 50% 7 dniowy 10,50
Bilet okresowy na terenie miasta ulgowy 50% 14 dniowy 21,00
Bilet jednorazowy na terenie miasta ulgowy 1,55
Bilet okresowy na terenie miasta ulgowy 7 dniowy 15,00
Bilet okresowy na terenie miasta ulgowy 14 dniowy 30,00
Bilet jednorazowy podmiejski 3,20
Bilet okresowy podmiejski 7 dniowy 33,00
Bilet okresowy podmiejski 14 dniowy 65,00
Bilet jednorazowy podmiejski ulgowy 50% 1,60
Bilet okresowy podmiejski ulgowy 50% 7 dniowy 16,50
Bilet okresowy podmiejski ulgowy 50% 14 dniowy 32,50
Bilet jednorazowy podmiejski ulgowy 2,20
Bilet okresowy podmiejski ulgowy 7 dniowy 23,00
Bilet okresowy podmiejski ulgowy 14 dniowy 46,00
Bilet jednorazowy międzymiastowy/Z 3,60
Bilet okresowy międzymiastowy/Z 7 dniowy 38,00
Bilet okresowy międzymiastowy/Z 14 dniowy 76,00
Bilet jednorazowy międzymiastowy/Z ulgowy 50% 1,80
Bilet okresowy międzymiastowy/Z ulgowy 50% 7 dniowy 19,00
Bilet okresowy międzymiastowy/Z ulgowy 50% 14 dniowy 38,00
Bilet jednorazowy międzymiastowy/Z ulgowy 2,50
Bilet okresowy międzymiastowy/Z ulgowy 7 dniowy 26,00
Bilet okresowy międzymiastowy/Z ulgowy 14 dniowy 53,00
Bilet jednorazowy międzymiastowy/Ex 4,00
Bilet okresowy międzymiastowy/Ex 7 dniowy 42,00
Bilet okresowy międzymiastowy/Ex 14 dniowy 84,00
Bilet jednorazowy międzymiastowy/Ex ulgowy 50% 2,00
Bilet okresowy międzymiastowy/Ex ulgowy 50% 7 dniowy 21,00
Bilet okresowy międzymiastowy/Ex ulgowy 50% 14 dniowy 42,00
Bilet jednorazowy międzymiastowy/Ex ulgowy 2,80
Bilet okresowy międzymiastowy/Ex ulgowy 7 dniowy 29,00
Bilet okresowy międzymiastowy/Ex ulgowy 14 dniowy 59,00
Bilet miesięczny na terenie miasta 66,00
Bilet miesięczny na terenie miasta ulgowy 50% 33,00
Bilet miesięczny na terenie miasta ulgowy 46,00
Bilet miesięczny podmiejski 102,00
Bilet miesięczny podmiejski ulgowy 50% 51,00
Bilet miesięczny podmiejski ulgowy 72,00
Bilet miesięczny międzymiastowy/Z 119,00
Bilet miesięczny międzymiastowy/Z ulgowy 50% 59,50
Bilet miesięczny międzymiastowy/Z ulgowy 71,00
Bilet miesięczny międzymiastowy/Ex 132,00
Bilet miesięczny międzymiastowy/Ex ulgowy 50% 66,00
Bilet miesięczny międzymiastowy/Ex ulgowy 92,00
Bilet miesięczny na przejazdy wszystkimi liniami 138,00
Bilet miesięczny na przejazdy wszystkimi liniami ulgowy 50% 69,00
Bilet miesięczny na przejazdy wszystkimi liniami ulgowy 96,60

© MPK Zduńska Wola . Wszelkie prawa zastrzeżone 2009-2021

Projekt i wykonanie: JAN.net