Historia
Regulamin
Ceny biletów
Punty sprzedaży biletów
Dla gapowiczów
Przejazdy bezpłatne i ulgowe
Dane osobowe
Regulamin konkursu facebook
Internetowa sprzedaż biletów
Skycash
Autobusy elektryczne
Kontrola elektroniczna


UCHWAŁA NR XLIII/551/13
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej, pobieranych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1173 i poz. 1529 oraz z 2013 r. poz. 1014) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wysokość opłaty dodatkowej pobieranej od pasażerów korzystających z usług Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli, zwanego dalej „operatorem”, ustala się biorąc za podstawę cenę biletu jednorazowego na terenie miasta, stosowanego przez operatora w dniu nałożenia opłaty dodatkowej, w następujący sposób:

  1.  jako 80-krotność tej ceny – za przejazd bez ważnego dokumentu przewozu;
  2.  jako 40-krotność tej ceny – za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu;
  3.  jako 150-krotność tej ceny – za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny;
  4.  jako 20-krotność tej ceny – za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt, a w szczególności za zabrane ze sobą do środka transportu:
    1. rzeczy lub zwierząt, za których przewóz taryfa przewiduje opłaty – bez odpowiedniego dokumentu przewozu,
    2. rzeczy wyłączone z przewozu albo rzeczy dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych – bez zachowania tych warunków.

2. Wysokość opłaty dodatkowej, o której mowa w ust. 1, obniża się o 50% w przypadku jej uiszczenia w terminie 7 dni od dnia nałożenia.

§ 2. Wysokość opłaty manipulacyjnej związanej ze zwrotem albo umorzeniem opłaty dodatkowej, pobieranej w przypadku okazania najpóźniej w terminie 7 dni od dnia przewozu, ważnego na dzień przewozu biletu miesięcznego lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu, ustala się w wysokości 15-krotności ceny biletu jednorazowego na terenie miasta stosowanej przez operatora w dniu nałożenia opłaty dodatkowej.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXIII/334/09 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych pobieranych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Zduńskiej Woli sp. z o.o.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Zduńskiej Woli w Urzędzie Miasta oraz w Pasażu Powstańców Śląskich i przy ul. 1-go Maja, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola.

Przewodniczący Rady Miasta
Zduńska Wola

Artur Stępień© MPK Zduńska Wola . Wszelkie prawa zastrzeżone 2009-2021

Projekt i wykonanie: JAN.net